Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Năm học 2011-2012 vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và của các em học sinh; sự ủng hộ và hậu thuẫn của các cấp quản lý, lãnh đạo; sự đồng thuận của nhân dân và xã hội mà trường THPT Phú Bình đã hoàn thành tốt Kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

N¨m häc 2011-2012 võa qua, víi sù cè g¾ng nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn vµ cña c¸c em häc sinh; sù ñng hé vµ hËu thuÉn cña c¸c cÊp qu¶n lý, l·nh ®¹o; sù ®ång thuËn cña nh©n d©n vµ x· héi mµ tr­êng THPT Phó B×nh ®· hoµn thµnh tèt KÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc ®· ®Ò ra.

N¨m häc 2012-2013, cïng víi toµn ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nhµ tr­êng chñ tr­¬ng tiÕp tôc qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø XI, triÓn khai ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng ®æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt n­íc.

N¨m häc nµy, nhµ tr­êng tËp trung chØ ®¹o ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸, ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, t¹o ra sù chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®Ých thùc. TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c phong trµo thi ®ua cña ngµnh g¾n víi viÖc ®æi míi gi¸o dôc, rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh. TiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý theo h­íng t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra vµ tiÕp thu th«ng tin ph¶n håi, thùc hiÖn kû c­¬ng, nÒn nÕp trong qu¶n lý d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, thi. Quan t©m ®Õn båi d­ìng gi¸o viªn, ph¸t triÓn ®éi ngò, t¨ng c­êng vai trß vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chuyªn m«n; n©ng cao vai trß cña gi¸o viªn chñ nhiÖm líp trong viÖc tæ chøc, phèi hîp toµn diÖn qu¶n lý vµ gi¸o dôc häc sinh.

           I. C¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch.

- C¨n cø LuËt gi¸o dôc ngµy 14/06/2005; LuËt söa ®æi, bæ xung mét sè ®iÒu cña LuËt gi¸o dôc ngµy 25/11/2009;

- C¨n cø §iÒu lÖ tr­êng THCS, THPT vµ tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc, ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 12/2011/TT-BGD§T ngµy 28/03/2011 cña Bé GD&§T;

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1449/Q§-UBND ngµy 10/07/2012 cña UNBD tØnh Th¸i Nguyªn vÒ kÕ ho¹ch thêi gian n¨m häc 2012-2013;

- C¨n cø ChØ thÞ sè 2737/CT-BGD§T ngµy 27/07/2012 cña Bé GD&§T vÒ nhiÖm vô träng t©m cña gi¸o dôc c¸c cÊp;

- C¨n cø C«ng v¨n sè 5289/BGD§T-GDTrH ngµy 16/08/2012 cña Bé GD&§T vÒ H­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2012-2013;

- C¨n cø C«ng v¨n sè 1834/SGD§T-GDTrH ngµy 22/08/2012 cña Së GD&§T Th¸i Nguyªn vÒ H­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2012-2013;

- C¨n cø c¸c V¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé GD&§T vµ Së GD&§T Th¸i Nguyªn;

- C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ nhµ tr­êng vÒ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, quy m« ...

II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ tr­êng trong n¨m häc 2012-2013 .

1. Nh÷ng thuËn lîi:

- Nhµ tr­êng lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn vµ chØ ®¹o s¸t sao cña Së GD&§T Th¸i Nguyªn, cña l·nh ®¹o vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh ®oµn thÓ trong huyÖn.

- Nhµ tr­êng cã truyÒn thèng ®oµn kÕt trong c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ nh©n viªn; mäi thµnh viªn ®Òu cã tr¸ch nhiÖm, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã ý chÝ phÊn ®Êu ...

- §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr­êng ®Çy ®ñ vÒ c¬ cÊu vµ sè l­îng, hÇu hÕt ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, yªu nghÒ, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao.

- §iÒu kiÖn d¹y - häc vµ lµm viÖc ®Çy ®ñ h¬n, tèt h¬n vµ hiÖn ®¹i h¬n.

- Sù ®ång thuËn cña d­ luËn x· héi, sù quan t©m cña cha mÑ häc sinh vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ph¸t triÓn cã ý nghÜa quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.

2. Nh÷ng khã kh¨n:

- MÆt b»ng chÊt l­îng gi¸o dôc chung cña ®Þa ph­¬ng lµ thÊp, chÊt l­îng ®Çu vµo cßn thÊp, cßn nhiÒu häc sinh ngåi nhÇm líp, ý thøc häc tËp vµ tu d­ìng cßn yÕu.

- §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ch­a ®ång ®Òu, mét sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr­êng, vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ch­a cao, ch­a ®¸p øng tèt yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc hiÖn nay.

- C¬ së vËt chÊt phôc vô d¹y - häc ®Çu t­ ch­a hoµn chØnh vµ hiÖn ®ang xuèng cÊp.

III. Néi dung kÕ ho¹ch

1. Biªn chÕ thêi gian n¨m häc.

Häc k× I:      Häc sinh tùu tr­êng: 06/08/2012.

Khai gi¶ng: 04/09/2012.

KÕt thóc häc k× I : 31/12/2012.

19 tuÇn thùc häc, cßn l¹i giµnh cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

Häc k× II:    Tõ 02/01/2013 ®Õn 25/05/2013.

18 tuÇn thùc häc, cßn l¹i dµnh cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c.

          Thi tèt nghiÖp THPT: 02,03,04/06/2013.

2. Biªn chÕ tæ chøc:

a. Häc sinh:

STT

Khèi

Sè líp

Sè HS

Trong ®ã (sè líp/sè häc sinh)

Ghi chó

C¬ b¶n A

C¬ b¶n B

C¬ b¶n C

C¬ b¶n D

B¸m s¸t

1

10

13

576

184

46

219

0

127

2

11

13

517

80

45

124

0

268

3

12

13

510

135

43

141

0

211

Tæng:

39

1603

399

134

484

0

606

b. C¸n bé, gi¸o viªn:

STT

Chuyªn m«n

Tæng sè

Biªn chÕ

Hîp ®ång

D©n téc

§¶ng viªn

Th¹c sÜ

§¹i häc

Tr×nh ®é kh¸c

§ang häc CH

1

BGH

3

3

0

1

3

1

2

2

To¸n

13

13

0

6

2

5

4

9

3

Tin

7

6

1

4

0

3

0

7

1

4

8

8

0

4

0

3

0

8

5

Ho¸

6

6

0

4

1

1

0

6

6

Sinh

5

4

1

5

0

1

0

5

1

7

C«ng nghÖ

1

1

0

1

1

1

0

1

8

V¨n

11

9

2

10

1

3

3

8

9

5

5

0

4

0

1

1

4

1

10

§Þa

6

5

1

6

1

0

0

5

2

11

GDCD

4

3

1

4

0

1

0

3

1

12

TD

7

7

0

3

3

3

0

7

13

QP-AN

3

3

0

0

1

2

0

3

14

TiÕng Anh

11

10

1

8

3

6

1

10

15

HCPV

6

6

0

3

0

5

0

1

5

6

Tæng:

96

89

7

63

65,62

13

13,83

38

40,42

10

10,64

78

82,98

6

6,38

6

 Biªn chÕ ®­îc giao 2012 lµ 98, ®Õn thêi ®iÓm nµy cßn thiÕu 09 biªn chÕ.

3. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, tu d­ìng ®¹o ®øc lèi sèng.

- TiÕp tôc qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XI, §¹i héi tØnh §¶ng bé Th¸i Nguyªn lÇn thø XVIII, §¹i héi §¶ng bé huyÖn Phó B×nh lÇn thø XXV.

- TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp vµ lµm theo t­ t­ëng, ®¹o ®øc vµ phong c¸ch Hå ChÝ Minh theo. TiÕp tôc ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng “Mçi thµy, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.

- X©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ quyÕt Trung ­¬ng IV Mét sè vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ x©y dùng §¶ng hiÖn nay.

- Th­êng xuyªn rÌn luyÖn t­ c¸ch, phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, th­êng xuyªn tù häc n©ng cao tr×nh ®é. TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu.

- Häc sinh toµn tr­êng t¨ng c­êng ý thøc vµ ý chÝ häc tËp v× b¶n th©n, v× gia ®×nh vµ ®Êt n­íc; tu d­ìng ®¹o ®øc, tu©n thñ néi quy nhµ tr­êng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

- C¸n bé gi¸o viªn ®oµn kÕt, th©n ¸i, gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc vµ trong cuéc sèng, ®éng viªn nhau v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

4. NÒ nÕp d¹y vµ häc:

- Duy tr×  c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh­ sinh ho¹t ®Çu tuÇn vµo tiÕt 1 s¸ng thø hai, ®¶m b¶o néi dung thiÕt thùc, cã t¸c dông gi¸o dôc nªu g­¬ng tèt ®Ó h¹n chÕ mÆt tr¸i vµ nh÷ng hµnh vi sai ph¹m cña häc sinh, tæ chøc cuéc thi giai ®iÖu tuæi hång cÊp tr­êng chµo mõng 30 n¨m ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam víi chñ ®Ò vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc, thÇy c« vµ m¸i tr­êng. GVCN líp tæ chøc sinh ho¹t cuèi tuÇn (tiÕt 5 s¸ng thø b¶y) cÇn nªu cao tr¸ch nhiÖm võa s©u s¸t cô thÓ võa linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ phèi hîp chÆt chÏ víi cha mÑ häc sinh ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc, th­êng xuyªn quan t©m ®Õn líp chñ nhiÖm trong c¸c giê truybµi.

- Duy tr× c¸c b¶n tin ph¸t thanh thanh niªn vµ ca nh¹c theo yªu cÇu sau tiÕt 2 hµng ngµy. Yªu cÇu chuÈn bÞ chu ®¸o vµ thùc sù cã t¸c dông gi¸o dôc.

- Gi¸o viªn c¸n bé lµ tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó gi¸o dôc häc sinh, cÇn chó träng ®Æc biÖt ®Õn giê giÊc lªn líp vµ chÊt l­îng giê d¹y, ®¶m b¶o uy tÝn tr­íc häc sinh. CÇn ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng b»ng ®èi víi häc sinh.

- Th­êng xuyªn tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh thùc hiÖn trËt tù ATGT, chÊp hµnh ph¸p luËt, kh«ng m¾c vµo tÖ n¹n x· héi, x©y dùng m«i tr­êng s­ ph¹m lµnh m¹nh, c¶nh quan xanh, s¹ch, ®Ñp.

- Hµng th¸ng, häp chung gi¸o viªn c¸n bé tr­íc ngµy mïng 5, tõ ngµy 05 ®Õn ngµy 10 häp c¸c chi bé, tõ 25 ®Õn 30 häp BCH ®¶ng bé, mçi th¸ng sinh ho¹t chuyªn m«n 2 lÇn, sinh ho¹t c«ng ®oµn hoÆc chi ®oµn gi¸o viªn mét lÇn. C¸c cuéc häp kh¸c sÏ ®­îc th«ng b¸o qua lÞch c«ng t¸c hµng tuÇn.

- C¸c ngµy lÔ, CBGV mÆc lÔ phôc theo quy ®Þnh cña c«ng chøc nhµ n­íc, thø 2 ®Çu tuÇn CBGVmÆc ¸o tr¾ng, trõ nh÷ng ngµy thêi tiÕt rÐt ph¶i mÆc ¸o Êm. C¸n bé gi¸o viªn ®eo thÎ c«ng chøc khi ®Õn tr­êng; trang phôc m« ph¹m, lêi nãi, giao tiÕp vµ quan hÖ ®óng mùc, phï hîp víi ®Æc thï nghÒ nghiÖp, thuÇn phong mÜ tôc vµ xu thÕ ®æi míi, héi nhËp cña ®Êt n­íc.

- Gi¸o viªn c¸n bé nghØ ph¶i xin phÐp HiÖu tr­ëng, ®¶m b¶o c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh, h¹n chÕ viÖc gäi ®iÖn xin nghØ, kh«ng xin nghØ qua tin nh¾n.

5. C«ng t¸c chuyªn m«n:

- Thùc hiÖn nghiªm tóc, linh ho¹t ph©n phèi ch­¬ng tr×nh c¸c bé m«n ë c¸c líp. TriÓn khai d¹y häc tù chän, ngoµi giê lªn líp, gi¸o dôc h­íng nghiÖp theo kÕ ho¹ch vµ phï hîp ®iÒu kiÖn nhµ tr­êng.

- §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc ë tÊt c¶ c¸c bé m«n, tËn dông tèi ®a thêi gian lªn líp 45 phót, tÝch cùc sö dông cã hiÖu qu¶ thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc vµo bµi d¹y ë c¶ 3 khèi.

- N©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc; tiÕp tôc gi¶m tû lÖ häc sinh yÕu kÐm vµ häc sinh bá häc, t¨ng tû lÖ häc sinh kh¸ giái. §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo ®óng quy ®Þnh.

- T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc toµn diÖn vµ qu¶n lý häc sinh, chó träng vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, v¨n ho¸ truyÒn thèng, ®¹o ®øc, lèi sèng, kü n¨ng sèng, ý thøc tr¸ch nhiÖm x· héi; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao; chó träng c«ng t¸c an ninh - trËt tù trong tr­êng häc; phßng chèng b¹o lùc, tÖ n¹n x· héi

- TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc øng dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc vµ trong c«ng t¸c qu¶n lý. §­a tiªu chÝ giê d¹y cã hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo thi ®ua.

- §æi míi h×nh thøc dù giê thao gi¶ng theo h­íng tÝch cùc vµ hiÖu qu¶, cô thÓ:

Cã hai h×nh thøc dù giê: Dù giê th­êng xuyªn vµ dù giê thao gi¶ng theo ®ît do nhµ tr­êng tæ chøc.

§èi víi dù giê th­êng xuyªn, mçi gi¸o viªn dù giê Ýt nhÊt 9 tiÕt/ 1 n¨m häc, gi¸o viªn tù liªn hÖ vµ ®¨ng ký dù giê ®ång nghiÖp th«ng qua tæ chuyªn m«n, cã thÓ dù giê  kh¸c chuyªn m«n.

§èi víi dù giê thao gi¶ng theo ®ît: Mçi mét häc kú, gi¸o viªn ®¨ng ký theo thao gi¶ng theo ®ît do nhµ tr­êng Ên ®Þnh; ng­êi dù giê do ban gi¸m hiÖu ph©n c«ng.

Tæ tr­ëng vµ tæ phã chuyªn m«n, mçi ®ång chÝ, sè tiÕt dù giê ®ét xuÊt trong 1 häc kú Ýt nhÊt b»ng víi sè gi¸o viªn trong tæ m×nh.

TÊt c¶ c¸c tiÕt d¹y cã ng­êi dù ®Òu ph¶i ®­îc rót kinh nghiÖm trong tæ, nhãm chuyªn m«n.

- §Æc biÖt chó ý ®Õn kh©u so¹n bµi cña gi¸o viªn, c¸c tæ chuyªn m«n vµ mçi gi¸o viªn cÇn chó träng lµm tèt kh©u nµy ®Ó cã giê d¹y chÊt l­îng. Gi¸o ¸n ph¶i ®­îc ký tr­íc khi lªn líp. §©y ®­îc coi nh­ 1 tiªu chuÈn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña gi¸o viªn. §Þnh kú tæ chøc kiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn, tæ chøc thi hå s¬ tèt vµo thêi gian thÝch hîp.

- Tæ chøc luyÖn häc sinh giái c¸c m«n v¨n ho¸ dù thi cÊp tØnh, tham gia ®Çy ®ñ c¸c bé m«n ë c¸c khèi líp theo quy ®Þnh, phÊn ®Êu ®¹t tõ 150 gi¶i trë lªn. Qu¸ tr×nh tæ chøc «n tËp ph¶i ®­îc tæ chøc chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ vµ thiÕt thùc.

- ¤n tËp phô ®¹o cho häc sinh líp 12 tõ th¸ng 10/2012 ®Õn tr­íc khi thi tèt nghiÖp, yªu cÇu gi¸o viªn vµ häc sinh cã tinh thÇn chuÈn bÞ, tr¸ch nhiÖm d¹y «n vµ häc «n nghiªm tóc, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ cao. PhÊn ®Êu tû lÖ ®ç tèt nghiÖp b»ng tû lÖ b×nh qu©n chung cña tØnh.

- T¨ng c­êng viÖc phô ®¹o häc sinh yÕu, coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn bé m«n. GVCN líp bµn víi héi cha mÑ häc sinh ë líp tæ chøc phô ®¹o th­êng xuyªn trong n¨m häc vµ dÞp nghØ hÌ. Nhµ tr­êng coi ®©y lµ mét biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng häc sinh ngåi nhÇm líp vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Yªu cÇu tæ chøc chÆt chÏ, khoa häc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña ng­êi d¹y - ng­êi häc.

- T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tæ chøc triÓn khai «n thi ®¹i häc - cao ®¼ng t¹i tr­êng, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn häc tËp cña häc sinh, nhµ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc theo ®óng quy ®Þnh.

C¸c ho¹t ®éng d¹y thªm häc thªm t¹i tr­êng cÇn tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ®Æc biÖt nªu cao vai trß tæ chøc cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña líp. Ho¹t ®éng d¹y thªm vµ häc thªm ph¶i ®­îc tæ chøc theo nhu cÇu vµ quyÒn lîi ®Ých thùc cña häc sinh.

- N©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chuyªn m«n, víi c¸c yªu cÇu sau: ý thøc tham gia cña GVCB, thêi gian sinh ho¹t ®Çy ®ñ, néi dung sinh ho¹t cÇn chó träng ®Õn trao ®æi chuyªn m«n. CÇn sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña tæ tr­ëng, tæ phã vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®­îc ph©n c«ng trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n. TÊt c¶ c¸c ®ång chÝ ®¹t danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua c¬ së n¨m häc 2011-2012 ®Òu ph¶i tr×nh bµy s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña m×nh tr­íc tæ chuyªn m«n h×nh thøc nh­ mét buæi sinh ho¹t chuyªn ®Ò.

- Tæ chøc thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng c¸c m«n khoa häc x· héi vµo th¸ng 03, 04/2013.    

- KhuyÕn khÝch c¸c tæ - nhãm chuyªn m«n ®i häc tËp kinh nghiÖm ë c¸c tr­êng b¹n theo kÕ ho¹ch cña tõng tæ. KhuyÕn khÝch viÖc tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò cã mêi c¸c chuyªn viªn cã kinh nghiÖm, cÇn chó ý ®Õn hiÖu qu¶. KhuyÕn khÝch tæ chøc c¸c C©u l¹c bé nh­: To¸n häc, VËt lý, TiÕng Anh

- Tæ chøc cuéc thi nãi vµ giao tiÕp TiÕng Anh. Tæ chøc ngµy héi c«ng nghÖ th«ng tin trong. Tæ chøc cuéc thi viÕt vÒ thµy c« vµ m¸i tr­êng cho häc sinh toµn tr­êng.

- Häc sinh tù gi¸c tu d­ìng häc tËp, thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hai kh«ng, trung thùc trong kiÓm tra hµng ngµy vµ thi tèt nghiÖp.

6. Qu¶n lý vµ sö dông c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ.

- Mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ vµ bµn ghÕ ®ñ cho nhu cÇu d¹y - häc vµ lµm viÖc, n©ng cÊp hÖ thèng m¹ng internet. KÕt nèi trang WEB cña tr­êng víi trang WEB chung cña Së, ®Þnh kú cËp nhËt th«ng tin.

- Hoµn thiÖn th­ viÖn chuÈn, phôc vô cho c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh. Qu¶n lý thiÕt bÞ hiÖn cã, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch khai th¸c sö dông vµo giê d¹y cã kÕt qu¶ cao nhÊt.

- Qu¶n lý sö dông ®iÖn, n­íc, bµn ghÕ, an toµn, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶.

- Gi¸o viªn c¸n bé vµ häc sinh nhµ tr­êng lµ chñ sö dông qu¶n lý, b¶o vÖ tµi s¶n cã tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n víi tµi s¶n ®­îc giao.

- TiÕp tôc x©y dông vµ hoµn thiÖn khu«n viªn nhµ tr­êng, t¹o c¶nh quan vµ m«i tr­êng s­ ph¹m xanh - s¹ch - ®Ñp.

7. X©y dùng §¶ng, ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng.

- §¶ng bé duy tr× sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng theo quy chÕ ho¹t ®éng cña §¶ng bé. Thùc hiÖn nguyªn t¾c §¶ng bé l·nh ®¹o toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng. Mçi ®¶ng viªn g­¬ng mÉu tiªn phong hoµn thµnh nhiÖm vô, lµ tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó quÇn chóng noi theo. PhÊn ®Êu kÕt n¹p Ýt nhÊt 4 ®¶ng viªn míi, ®¶ng viªn xÕp lo¹i hoµn thµnh nhiÖm vô 100%. §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh.

- C«ng ®oµn c¬ së nhµ tr­êng ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ, ®oµn kÕt ®oµn viªn lao ®éng tham gia x©y dùng nhµ tr­êng v÷ng m¹nh, phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô. C«ng ®oµn tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thu hót ®oµn viªn lao ®éng tham gia x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸, gia ®×nh GVCB lµ gia ®×nh v¨n ho¸. VËn ®éng x©y dùng tÊm g­¬ng nhµ gi¸o mÉu mùc vÒ ®¹o ®øc, tù gi¸c n¨ng ®éng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n vµ uy tÝn cao tr­íc häc sinh. Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua trong GVCB. C«ng ®oµn phÊn ®Êu trë thµnh tæ Êm cho mäi thµnh viªn. Lµ c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh xuÊt s¾c.

- §oµn TNCS HCM th­êng xuyªn ®æi míi c¸ch thøc tæ chøc vµ thùc hiÖn, tËp hîp ®oµn kÕt vµ gi¸o dôc ®oµn viªn, thanh niªn chÊp hµnh luËt ph¸p, phßng chèng tÖ n¹n x· héi. Thi ®ua d¹y tèt, häc tèt, tham gia x©y dùng §¶ng bé vµ nhµ tr­êng, ph¸t huy søc trÎ trong mäi c«ng viÖc. Lµ c¬ së §oµn v÷ng m¹nh xuÊt s¾c. Tæ chøc tèt phong trµo thi ®ua trong c¸c chi ®oµn häc sinh.

- C¸c héi: Ch÷ thËp ®á, khuyÕn häc, Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, d­íi sù chØ ®¹o cña §¶ng, cña nhµ tr­êng gãp phÇn cïng nhµ tr­êng hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m häc.

8. C«ng t¸c thi ®ua

- Thùc hiÖn luËt thi ®ua khen th­ëng vµ h­íng dÉn cña cÊp trªn g¾n víi phong trµo thi ®ua trong nhµ tr­êng. Ph¸t huy thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, n¨m häc nµy tiÕp tôc tæ chøc thi ®ua 4 ®ît, s¬ kÕt vµo 30/10, cuèi k× 1, 26/3 vµ kÕt thóc n¨m häc.

- C¸ nh©n vµ tËp thÓ ®¨ng kÝ néi dung vµ chØ tiªu thi ®ua, ®­îc tËp thÓ gióp ®ì gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÊn ®Êu.


9. C¸c c«ng t¸c kh¸c:

- X©y dùng nhµ tr­êng theo c¸c tiªu chÝ tr­êng chuÈn quèc gia, thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng bé nhµ tr­êng, c¶ 5 tiªu chÝ cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai mét c¸ch ®ång bé, cã c¸ nh©n phô tr¸ch.

- Tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao do Së GD&§T Th¸i Nguyªn hoÆc UBND huyÖn Phó B×nh tæ chøc. Coi trong viÖc ph¸t triÓn phong trµo trong nhµ tr­êng.

10. C¸c kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt:

- Nhµ tr­êng rÊt mong th­êng xuyªn nhËn ®­îc sù chØ ®¹o, quan t©m gióp ®ì cña l·nh ®¹o vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. §Æc biÖt lµ sù quan t©m ®éng viªn, gióp ®ì, chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña Së GD&§T Th¸i Nguyªn. C¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­: T¹o ®iÒu kiÖn cho CBQL vµ GV tham dù c¸c líp båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, gióp ®ì nhµ tr­êng c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n nh­ thi GV giái, båi d­ìng c¸c chuyªn ®Ò cho gi¸o viªn vµ häc sinh

- Dµnh ­u tiªn, tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó nhµ tr­êng hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt, phÊn ®Êu ®¹t tr­êng chuÈn quèc gia trong thêi gian sím nhÊt. Cô thÓ: söa ch÷a phßng thÝ nghiÖm ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn, cÊp kinh phÝ ®Ó nhµ tr­êng c¶i t¹o c¸c phßng häc ®· xuèng cÊp trong qu¸ tr×nh sö dông, x©y dùng phßng truyÒn thèng vµ nhµ c«ng vô cho gi¸o viªn ...

IV - C¸c chØ tiªu phÊn ®Êu:

+ Häc sinh:  H¹nh kiÓm: Kh¸ - tèt: 90%

Häc lùc Trung b×nh trë lªn: 90% (trong ®ã kh¸ - giái: 35%)

Lªn líp th¼ng (Líp 10,11) : 90%

Häc sinh giái tØnh: 150 gi¶i tØnh (kh«ng tÝnh gi¶i thÓ thao vµ thi TiÕng Anh vµ gi¶i to¸n qua m¹ng).

Thi tèt nghiÖp: B»ng tû lÖ b×nh qu©n chung cña tØnh.

PhÊn ®Êu ®iÓm thi ®¹i häc b×nh qu©n ®øng thø 5 ®Õn thø 7 toµn tØnh.

+ Gi¸o viªn: 80% lao ®éng tiªn tiÕn trë lªn, 30% chiÕn sÜ thi ®ua c¬ së.

7 tæ ®¹t danh hiÖu tiªn tiÕn.

Cã c¸n bé gi¸o viªn ®­îc Bé GD&§T vµ UBND tØnh tÆng b»ng khen.

+ Tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh.

          V. Kinh phÝ.

Qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o c«ng khai, d©n chñ. Sö dông cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån kinh phÝ hiÖn cã.

- Kinh phÝ nhµ n­íc cÊp: Dïng ®Ó chi:

+ L­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c chÕ ®é cña gi¸o viªn c¸n bé (lµm thªm giê, c«ng t¸c phÝ).

+ Chi th­êng xuyªn: Ho¹t ®éng chuyªn m«n, qu¶n lý hµnh chÝnh, mua s¾m trang thiÕt bÞ

- Häc phÝ: Thu theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ­íc thu c¶ n¨m: 300 triÖu ®ång.

Dù kiÕn chi: L­¬ng: 40%, t¨ng c­êng CSVC: 25%, chuyªn m«n: 25%, qu¶n lý quü: 5%, phóc lîi: 5%.

- C¸c quü thu theo tho¶ thuËn víi cha mÑ häc sinh: 325 triÖu. Chi trªn c¬ së c©n ®èi cïng víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, ®¶m b¶o chi ®óng môc ®Ých, c«ng khai, d©n chñ; gi¸m s¸t viÖc chi tiªu cña Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh nhµ tr­êng.

- C¸c kho¶n thu: B¶o hiÓm, ®ång phôc häc sinh, thu - chi trªn cë së h­íng dÉn cña ®èi t¸c, kÕ to¸n kh«ng theo dâi.

Néi dung kÕ ho¹ch ®­îc th«ng qua t¹i Héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc ngµy 01/10/2012.

      HiÖu tr­ëng

                                                                                NguyÔn Xu©n B¸ch

Tr­êng THPT Phó B×nh

KÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m häc 2012-2013

Th¸ng

Néi dung c«ng viÖc

Ghi chó

08/2012

+ Tùu tr­êng, tËp trung häc sinh ®Ó chuÈn bÞ cho n¨m häc míi.

+ Tæ chøc tuÇn sinh ho¹t ®Çu n¨m.

+ TËp huÊn gi¸o viªn t¹i Së vµ t¹i tr­êng.

+ X©y dùng nÒn nÕp d¹y vµ häc.

+ X©y dùng kÕ ho¹ch vµ luyÖn ®éi tuyÓn häc sinh giái líp 12.

+ Tæ chøc thi nghÒ phæ th«ng cho häc sinh líp 12.

+ TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng c¬ së vËt chÊt.

09/2012

+ Khai gi¶ng n¨m häc míi.

+ æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c nÒ nÕp.

+ TËp trung «n luyÖn häc sinh giái líp 12.

+ Tæ chøc tuyªn truyÒn LuËt giao th«ng cho häc sinh toµn tr­êng.

+ ChuÈn bÞ cho §¹i héi C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh.

+ X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc, Quy chÕ thi ®ua, Quy chÕ chi tiªu néi bé chuÈn bÞ cho Héi nghÞ c«ng chøc viªn chøc.

+ KiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn toµn tr­êng.

10/2012

+ Tæ chøc Héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc viªn chøc n¨m häc 2012-2013.

+ ChuÈn bÞ tèt nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn cho thi Häc sinh giái líp 12.

+ Tæ chøc tuÇn thao gi¶ng cho gi¸o viªn toµn tr­êng.

+ Tæ chøc Phô ®¹o phôc vô thi tèt nghiÖp cho häc sinh líp 12.

+ Tæ chøc tËp luyÖn vµ tham gia thi ®Êu gi¶i thÓ thao do C«ng ®oµn ngµnh tæ chøc.

+ X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc cuéc thi “Giai ®iÖu tuæi hång” cÊp tr­êng.

+ Hoµn thµnh c«ng t¸c kiÓm ®iÓm c¸n bé ®¶ng viªn theo NghÞ quyÕt Trung ­¬ng IV.

11/2012

+ TiÕp tôc tham gia gi¶i thÓ thao cña C«ng ®oµn ngµnh.

+ Tæ chøc ®ît thi ®ua gi÷a c¸c chi ®oµn häc sinh chµo mõng 30 n¨m Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam.

+ TiÕp tôc cuéc thi “Giai ®iÖu tuæi hång” cÊp tr­êng.

+ X©y dùng c¸c ®éi tuyÓn häc sinh giái líp 10 vµ 11.

+ Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 30 n¨m Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam long träng vµ cã ý nghÜa.

12/2012

+ Phô ®¹o häc sinh theo nhu cÇu vµ ®Ò nghÞ cña Cha mÑ häc sinh.

+ ChuÈn bÞ thi Häc kú I, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh theo quy ®Þnh.

+ Tæ chøc gi¶i thÓ thao trong c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh.

+ TiÕp tôc «n luyÖn häc sinh giái líp 10 vµ 11.

+ Tham gia gi¶i bãng ®¸, c¬ vua häc sinh do Së tæ chøc.

01/2013

+ Tæ chøc thao gi¶ng ®ît II toµn tr­êng.

+ Tæ chøc thi Hå s¬ tèt.

+ TiÕp tôc «n luyÖn häc sinh giái líp 10 vµ 11.

+ Tæ chøc gi¶i thÓ thao mõng §¶ng, mõng xu©n trong c¸n bé gi¸o viªn.

+ S¬ kÕt häc kú I.

02/2013

+ Cñng cè vµ duy tr× tèt nÒ nÕp d¹y, häc vµ trËt tù néi vô tr­íc vµ sau tÕt nguyªn ®¸n.

+ TËp trung toµn lùc cho «n luyÖn häc sinh giái khèi 10 vµ 11.

+ H­íng dÉn thùc tËp s­ ph¹m.

+ Tham gia kú TiÕng Anh vµ gi¶i to¸n trªn internet cÊp tØnh.

+ Tæ chøc Héi kháe phï ®æng cÊp tr­êng.

+ X©y dùng kÕ ho¹ch thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng.

03/2013

+ Tæ chøc cuéc thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr­êng c¸c bé m«n khoa häc x· héi.

+ ChuÈn bÞ tèt nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ cho thi häc sinh giái líp 10 vµ 11.

+ Tæ chøc «n thi tèt nghiÖp cho häc sinh líp 12 (sau khi c«ng bè c¸c m«n thi).

+ TiÕp tôc h­íng dÉn thùc tËp s­ ph¹m.

+ Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 08/03 vµ 26/03.

+Tham gia c¸c m«n thi thÓ thao trong häc sinh cÊp tØnh.

04/2013

+ KiÓm tra hå s¬ gi¸o viªn toµn tr­êng.

+ Tæ chøc «n thi vµ thi häc kú II ë c¶ 3 khèi.

+ TiÕp tôc vµ t¨ng c­êng «n thi tèt nghiÖp cho häc sinh 12.

+ H­íng dÉn ®¨ng ký dù thi ®¹i häc cao ®¼ng n¨m 2013.

05/2013

+ Hoµn thµnh kÕ ho¹ch d¹y häc ë tÊt c¶ c¸c bé m«n.

+ §¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh theo ®óng quy ®Þnh.

+ TËp trung tÊt c¶ c¸c nguån lùc, chuÈn bÞ tèt nhÊt cho thi tèt nghiÖp THPT n¨m 2013.

+ Tæ chøc LÔ tæng kÕt n¨m häc vµ LÔ tri ©n cho häc sinh líp 12.

+ XÐt thi ®ua n¨m häc 2012-2013.

06/2013

+ Tæ chøc thi tèt nghiÖp theo kÕ ho¹ch chung.

+ C¸c c«ng viÖc tuyÓn sinh líp 10 n¨m häc 2013-2014 theo kÕ ho¹ch chung cña Së.

+ Tæ chøc thi l¹i vµ rÌn luyÖn hÌ cho häc sinh líp 10 vµ 11.

+ Gi¸o viªn nghØ hÌ.

07/2013

+ Gi¸o viªn nghØ hÌ.

+ Ký duyÖt häc b¹ líp 10 vµ 11 n¨m häc 2012-2013.

+ Ph©n c«ng gi¶ng d¹y, lªn thêi khãa biÓu vµ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho n¨m häc míi 2013-2014.

+ Thùc tÕ hÌ 2013 (nÕu cã).


Nguồn: thptphubinh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 23
Tháng 07 : 349
Năm 2020 : 17.753