Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ LÍ - TIN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

 

- Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT - GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ kế hoạch số 178/KH-THPT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Trường THPT Phú Bình về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ tình hình thực tế và đặc điểm bộ môn;

Tổ Lí - Tin xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau :

I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ:

Tổng số: Biên chế 17 đ/c. Trong đó:

      + Nữ 9 đ/c                    

      + Đảng viên 7 đ/c

      + Thạc sĩ: 1đ/c

      + Dân tộc thiểu số: 1đ/c

1. Thuận lợi:

- Trong tổ các đồng chí giáo viên nhiệt tình, đoàn kết. Các giáo viên có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tâm huyết với nghề.

- Cơ sở vật chất: cơ bản có đủ phương tiện phục vụ công tác soạn giảng, khai thác thông tin mạng Internet; thiết bị thí nghiệm, sách tham khảo tương đối đầy đủ.

- Tổ luôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể và các tổ bạn trong trường.

2. Khó khăn:

- Giáo viên có trình độ trên chuẩn ít.

- Tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên tích lũy kinh nghiệm chưa nhiều,

- Có nhiều phân môn ( 3 phân môn)

- Trình độ chuyên môn chưa đều.

- Thiết bị thí nghiệm hư hỏng nhiều.

- Bộ môn Vật lí là một trong những môn học khó đối với học sinh, nhiều em sợ hoặc không thích môn học này.

- Hình thức thi THPT quốc gia mới ảnh hưởng tới tư tưởng học tập bộ môn Vật lí 12

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018, Tổ Lí - Tin đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể sau:

1. Tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong:

Giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, quan điểm giáo dục vì học sinh thân yêu. Luôn phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.. Tác phong nhanh nhẹn, làm việc có hiệu quả, chất lượng. Tất cả đoàn kết nhất trí, quan hệ đúng mực và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Chỉ tiêu:  + 100% các đ/c trong tổ không mắc các tệ nạn xã hội.

             + 100% thực hiện tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Công tác chuyên môn:

2.1. Mục tiêu  1:  Nâng cao rõ rệt trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ

a). Nhiệm vụ.  

+ Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp.

+ Đẩy mạnh hoạt động thực tập dạy học theo các chuyên đề áp dụng cái mới, giải quyết những hạn chế, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt GVCN giỏi cấp trường, đăng kí chiến sĩ thi đua cơ sở.

+ Thực hiện các chuyên đề chuyên môn, đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, nghiên cứu bài học.

+ Tham gia thi giáo án liên môn, thi Gv chủ nhiệm giỏi (nếu có).

b). Chỉ tiêu:    

+ 100% giáo viên đạt đủ số giờ dự quy định: 18 tiết/GV/năm

+ Tổ trưởng: 1 tiết/GV/học kỳ

+ TCM tổ chức đi dự giờ GVG ở trường bạn: 1 buổi/năm.

+ Mỗi tháng, 100% các nhóm CM tổ chức ít nhất 1 lần dạy hoặc dự giờ chuyên đề, các chuyên đề đó được truyền tải đến học sinh.

+ Thao giảng 100% số tiết đạt khá trở lên, trong đó 80% giờ tốt.      

+ Đạt 15% CSTĐ cơ sở.

+ Thực hiện 12 chuyên đề chuyên môn (5 chuyên đề Tin học, 6 chuyên đề Vật lí và 1 chuyên đề Công nghệ), 2 chuyên đề học sinh giỏi cho 3 khối, 1 ngoại khóa cho giáo viên.

c). Các biện pháp thực hiện:

+ Tổ, nhóm CM lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện;

+  TCM cải tiến quy trình tổ chức các tiểu chuyên đề, cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá CL giờ học;

+ Tổ, nhóm CM rà soát, cải tiến, hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy;

+ Tham gia đầy đủ và tích cực các hội nghị chuyên môn do cấp trên tổ chức;

+ Tạo điều kiện thuận lợi để GV đi học nâng cao trình độ, đi dự giờ

+ Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mình và của tổ mình;

2.2. Mục tiêu 2: Hoạt động tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường công tác ngoại khóa :

a). Nhiệm vụ

 + Đổi mới nội dung, hình thức ngoại khoá phù hợp với đối tượng, tạo hứng thú học bộ môn.

+ Tích cực tham gia phụ đạo học sinh yếu kém có chất lượng.

+ Tổ chức các nhóm học tập hỗ trợ tại lớp mình tham gia giảng dạy.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT.

b). Chỉ tiêu:              

+ 100% giáo viên tham gia phụ đạo có tinh thần trách nhiệm.

+ 100% các lớp được tổ chức thành các nhóm học tập .

+ Đạt 20 giải học sinh giỏi, phấn đấu có giải nhì.

+ Chỉ tiêu tốt nghiệp ( nếu có ): bằng phần trăm của tỉnh.

c). Các biện pháp thực hiện:

+ Tổ, nhóm CM lên kế hoạch phụ đạo khi có sự phân công của BGH;

+ Kết hợp với GVCN để tạo các nhóm học tập hỗ trợ và theo dõi sự hoạt động cũng như kết quả đạt được của nhóm trong các giờ dạy.

+ Tổ chức khảo sát, rà soát số học sinh yếu kém ở các lớp, các khối; giao cho giáo viên bộ môn giảng dạy ở các lớp đó lên kế hoạch và phụ đạo cho học sinh; BGH kết hợp với Tổ CM kiểm tra việc thực hiện và kết quả thực hiện.

+ Tổ chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi: (K12, K11,K10).

+ Khảo sát, chọn đội tuyển học sinh giỏi, lên lịch, thời gian bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, phân công giáo viên bồi dưỡng (có kiểm tra quá trình thực hiện)

2.3. Mục tiêu 3: Đổi mới phương pháp dạy học

a). Nhiệm vụ:

+  Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

+ Đẩy mạnh hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm để đổi mới PPDH, tăng cường dự giờ góp ý về PPDH.

+ Đổi mới khâu soạn bài, khâu lên lớp, cách đánh giá học sinh. Yêu cầu  giáo viên tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực soạn bài giảng điện tử. Trong học kì phải chọn được 3 bài giảng điện tử để thao giảng, rút kinh nghiệm.

+ Các đ/c trong tổ chuyên môn tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm, chú trọng khâu hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu, nghiên cứu bài mới trước khi đến lớp, học sinh tích cực tham gia xây dựng bài. Phát huy tinh thần góp ý thẳng thắn, chân thành trong nhận xét đánh giá giờ dạy, tránh hình thức nể nang.

+ Tổ chức thao giảng, kết hợp hội thảo các chuyên đề nhân các ngày lễ lớn: 20/10; 20/11; 22/12; 26/3...

+ Tổ chức dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột ở một số bài dạy phù hợp.

b). Chỉ tiêu:

+ 100% gv có phương pháp dạy học mới, không đọc chép

+ 100% các đ/c được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

+ Mỗi đ/c có ít nhất đủ số bài giảng hỗ trợ bằng CNTT trong 1 học kì.

+ Có 2 tiết dạy theo phương pháp mới: Bàn tay nặn bột, hướng dẫn học sinh tự học .

c). Các biện pháp thực hiện:                                      

+ Mỗi đ/c tự giác nghiên cứu bài dạy kĩ lưỡng, chuẩn bị PPDH phù hợp với bài dạy, với đối tượng học sinh.

+ Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học tập.

+ Tổ chức trao đổi PPDH trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.

2.4. Mục tiêu 4: Thực hiện quy chế chuyên môn:

a). Nhiệm vụ:

+ Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

b). Chỉ tiêu:

+ 100% thực hiện tốt quy chế chuyên môn: ra vào lớp đúng giờ, không cắt xén chương trình, soạn bài và kí duyệt giáo án đầy đủ trước khi lên lớp…

+ 100% hồ sơ chuyên môn đạt khá trở lên, trong đó 40% hồ sơ tốt.

+ 100% nghiêm túc trong việc nhận xét, cho điểm và đánh giá xếp loại học sinh.

c). Các biện pháp thực hiện:

+ Chủ động sắp xếp công việc gia đình để không ảnh hưởng đến công  việc chung ở cơ quan.

+ Động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Trong tổ chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở việc thực hiện quy chế chuyên môn trong từng giai đoạn của năm học.

2.5 Mục tiêu 5. Sử dụng thiết bị, thí nghiệm:

a). Nhiệm vụ:

+ Thường xuyên sử dụng thiết bị thí nghiệm trong giảng dạy và khai thác tối đa tính năng của thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy, học.

b). Chỉ tiêu

+ 100% các giờ dạy có thiết bị thí nghiệm đều được sử dụng tối đa.

c). Các biện pháp thực hiện:

+ Xây dựng sổ mượn và theo dõi sử dụng đồ dùng của giáo viên.

+ Tổ chuyên môn đề xuất mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu, làm đồ dùng dạy học.

+ Phân công người chịu trách nhiệm cụ thể về thiết bị thí nghiệm.

2.6. Mục tiêu 6: Cải tiến hoạt động chuyên môn.

a). Nhiệm vụ:

 Tổ chuyên môn sinh hoạt một tháng 2 lần, nhóm chuyên môn 2 tuần một lần, thời gian tối thiểu 120 phút, tập trung vào các vấn đề chính sau:

- Đánh giá công tác tháng qua, triển khai công tác tháng tới.

- Thống nhất mục đích yêu cầu các tiết dạy, xác định kiến thức trọng tâm, phương pháp dạy, thống nhất nội dung từng tiết dạy, tách tiết đối với những bài nhiều tiết, nội dung các bài kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp các tiết khó dạy.

- Rút kinh nghiệm giờ thực tập, thao giảng, dự đột xuất, kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các chuyên đề.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- Trao đổi các sáng kiến kinh nghiệm, bài giảng khó.

- Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn nghiên cứu bài học.

b). Chỉ tiêu:

+ 100% các buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng dạy học.

c) Các biện pháp thực hiện:

+ TTCM xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng buổi sinh hoạt CM.

+ Phân công cụ thể đ/c chuẩn bị nội dung chuyên đề hoặc bài giảng cần trao đổi.

+ Có thông báo nội dung chuyên đề hoặc bài giảng cần trao đổi để các thành viên trong tổ cùng nghiên cứu, tham gia góp ý.

3. Công tác đoàn thể:

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các đoàn thể giao phó.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHUNG

* Kiểm tra toàn diện 6 đ/c:

1/ Đinh Văn Hương                               4/ Vũ Thị phương Thái

2/ Lê Cao Dũng                                               5/ Đỗ Thị Quyên

3/ Dương Thị Hồng                               6/ Nguyễn Thị Phương Hoa

* Lên lớp:

+ Môn Tin: 95%            Môn lí: 70%            Môn Công nghệ: 100%

+ HS giỏi tỉnh: 20 giải.

+ Thi THPT quốc gia phấn đấu bằng % của tỉnh.

* 100% các đ/c trong tổ đăng kí LĐTT trở lên, trong đó có 10 đ/c đăng kí CSTĐ:

1/ Đ/c Ngô Thị Hạnh                     6/ Nguyễn Đình Thao   

2/ Vũ Thành Trung                       7/ Đồng Huy Tĩnh

3/ Ngô Thị Ngà                              8/ Đỗ Thị Quyên.

4/ Nguyễn Thị Phương Hoa           9/ Lê Cao Dũng

5/ Nguyễn Thị Hải Yến                 10/ Đinh Văn Hương

              

Tập thể lao động TT, tổ công đoàn vững mạnh suất xắc.

IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Tháng

Nội dung công việc

Người Thực hiện

Ghi chú

8/2017

 

 

- Tổ chức dạy học theo kế hoạch

- Ổn định hoạt động dạy và học

- Tập huấn chuyên môn tại Sở.

- Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9

Cả tổ

 

Từ 14/8/2017

 

Theo kế hoạch của trường.

 

- Lập kế hoạch luyện đội tuyển HSG 12 môn Vật lí và tổ chức ôn luyện.

Đ/c Hạnh, Trung

 

Từ 21/8/2017

9/2017

- Khai giảng năm học

 

5/9/2017

- Dạy và học theo TKB

 

Từ 6/9/2017

.- Lập kế hoạch cá nhân và Thảo luận Kế hoạch của tổ

Cả tổ

Từ 6/9/2017

 

Luyện đội tuyển HSG khối 12

Đ/c Hạnh, Trung

 

 

Thực hiện chuyên đề Tin học số 1, 2

Đ/c Yến, Hồng

Tuần 3, 4

 

Thực hiện chuyên đề Vật lí số 1, 2

Đ/c Quyên, Hạnh

Tuần 3, 4

- Phụ đạo yếu kém

Nhóm Vật lí

 

Kiểm tra định kì đ/c Lê Cao Dũng, Đinh Văn Hương

TTCM + Tổ phó

Tuần 2

 

10/2017

- Dạy và học theo TKB, phụ đạo yếu kém

Cả tổ

 

 

Thực hiện chuyển đề bồi dưỡng HSG

Chuyên viên Sở.

Tuần 4

 

- Phân công soạn bài dạy để trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Cả tổ

 

10/2017

Triển khai cuộc thi sáng tạo KHKT

Đ/c Hạnh, Đ/c Cường.

Tuần 2

 

- Thi HSG 12

 

12 tháng 10

 

Thao giảng đợt 1

Cả tổ

Tuần 2, 3.

 

Ra đề kiểm tra chung 45 phút 3 khối bài 1

Cả tổ

 

 

Tổ chức chuyên đề môn Vật lí số 3 và Tin học số 3

Đ/c Dũng, Thủy

Tuần 2

 

- Phụ đạo học sinh yếu kém

Nhóm Vật lí

 

 

- Dự giờ kiểm tra đ/c Dương Thị Hồng, đ/c Vũ Thị Phương Thái

TTCM + Tổ phó + Đại diện nhóm Tin học

Tuần 2

 

 

 

 

 

11/2017

- Dạy và học theo TKB

- Phụ đạo yếu kém.

Cả tổ. Nhóm Lí

 

- Lập kế hoạch dạy đội tuyển 10,11 và tiến hành ôn luyện.

Đ/c Trung và đ/c Quyên, đ/c Hạnh(khối 10). Đ/c Hoa và đ/c Hương (khối 11)

 

- Hoàn thành sản phẩm và báo cáo KHKT

GV được cử

Tuần 1

-Tổ chức chuyên đề Vật lí, Tin học số 4

Đ/c Thao, ĐinhHương

Tuần 2

- Kiểm tra đ/c Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Phương Hoa

TTCM + Tổ phó

Tuần 2,3 của tháng

12/2017

- Dạy và học, phụ đạo yếu kém

Các đ/c dạy Vật lí.

 

- Kiểm tra hồ sơ của tổ

Cả tổ

Theo lịch BGH

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1

Cả tổ

 

- Nộp bài dự thi liên môn

GV được phân công

Tuần 4

- Ôn luyện học sinh giỏi 10,11

Đ/c Trung, Quyên, Hoa, Hương, Hạnh

 

- Ra đề Kiểm tra HK I

Cả tổ

Theo lịch của BGH

1/2018

- Dạy và học theo TKB

- Phụ đạo yếu kém

Cả tổ

Nhóm Vật lí

 

- Bình xét thi đua HKI

Cả tổ

Theo KH của BGH

- Sơ kết KH I.

 

Theo KH của trường

- Tham gia cuộc thi KHKT cấp Tỉnh (nếu có)

Đ/c được phân công

 

- Tổ chức chuyên đề Vật lí, Tin học số 5

Đ/c Hoa, Ngà

Tuần 2

- Ôn tập học sinh giỏi khối 10,11

Đ/c Hoa, Quyên, Trung, Hương, Hạnh

 

- Dạy TKB học kỳ II

 

Theo lịch năm học.

2/2018

- Dạy và học theo TKB

Cả tổ

 

- Nghỉ tết

Cả tổ

 

- Thông qua đề cương SKKN

Các đ/c đăng kí CSTĐ.

 

3/2018

- Dạy và học theo TKB

Cả tổ

 

Ngoại khóa giáo viên học hỏi trường bạn.

Cả tổ

 

- Thao giảng đợt 2

Cả tổ

 

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG thi 10, và 11

Đ/c Trung, Quyên, Hoa, Hương, Hạnh

 

- Chuyên đề bồi dưỡng HSG khối 10, 11

Chuyên viên Sở

Tuần 2

- Lập DS đội tuyển HSG 10,và 11

GV được phân công

 

Phụ đạo học sinh yếu kém

Nhóm Lí

Theo phân công

 

Chuyên đề Vật lí số 6, chuyên đề Công nghệ

Đ/c Tô Hương, Tĩnh, Trung

 

Tuần 2

4/2018

- Dạy và học theo TKB

Cả tổ

 

- Thi thử 12

Cả tổ

Theo KH của trường

- Ôn tập cho khối 12 thi THPT quốc gia

Cả tổ

Theo KH của trường

- Kiểm tra học kỳII

 

 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

 

 

5/2018

- Dạy và học theo TKB

 

 

- Nghiệm thu SKKN ở tổ

- Tổ trưởng

Theo KH của trường

- Thi HK 2 khối 10 và 11

 

Theo KH của trường

Họp tổ tổng kết năm học

Cả tổ

 

- Tổng kết năm học

 

Theo KH của trường

6/2018

- Coi thi THPT quốc gia

- Cả tổ

Theo điều động của Sở

- Triển khai công tác hè.

Cả tổ

 

- Tham gia công tác tuyển sinh vào lớp 10 .

 

 

7/2018

 

 

 

Theo KH của trường

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

- BGH tạo điều cơ sở vật chất và tinh thần để các đồng chí giáo viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thời khóa biểu ưu tiên cho các đ/c con nhỏ.

     

      Tổ trưởng                                           BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                   

 

 

 

   Ngô Thị Hạnh

 

 

KẾ HOẠCH DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

 

STT

HOẠT ĐỘNG

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

6.000.000

 

2

NGOẠI KHÓA

9.000.000

 

              

               Tổng kinh phí:                                 15.000.000,

(Mười lăm triệu đồng)

Tác giả: admin
Nguồn: thptphubinh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 110
Tháng 04 : 1.354
Năm 2021 : 10.264