Hội nghị Viên chức

Ngày 14/10/2020 Nhà trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, tại hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Thông qua các Quy chế thi đua, Quy chế chi tiêu nội bộ... các tổ chuyên môn đã đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học. Hội nghị cũng bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại diện Chính Quyền và Công đoàn đã ký giao ước thi đua thực hiện trong năm học 2020 - 2021. Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua trong năm học.